Tavat auttaa ja avun kohteet

Lahjoita lapsille parempi tulevaisuus

by Seth Ray

Lapsiperheiden köyhyys on tilastojen mukaan kasvussa myös Suomessa. Lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin koko elämän ajan ja perustaa ihmisen toiminta-, opiskelu- ja työkyvylle rakennetaan varhaislapsuudesta lähtien. Perheen talousongelmat vaikuttavat suuresti lasten elämänlaatuun, kehitykseen ja terveyteen ja usein köyhyys synnyttää osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita ja aiheuttaa häpeää. Köyhyys kaventaa esimerkiksi harrastus mahdollisuuksia ja monia vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, jos niihin tarvitaan rahaa. Monella lapsella ei myöskään välttämättä ole perusturvallisuuteen kuuluvia asioita, kuten ruokaa tai sopivia vaatteita. Talousongelmien aiheuttama stressi vaikuttaa myös monin tavoin lasten mielenterveyteen ja vähävaraisuus myös eriarvoistaa lapsia ja uhkaa heidän tulevaisuuden mahdollisuuksia. Lapsiperheiden vähävaraisuus on ongelma, joka koskettaa kaikkia, koska lapsissa on meidän kaikkien tulevaisuus. Usein sosiaaliturva on riittämätön, eikä se pysty tarpeeksi suojaamaan heikossa asemassa olevia. Lahjoita lapsille, että he saavat paremmat mahdollisuudet tulevaisuuteen.

Köyhyyteen on monia syitä

Köyhyyttä mitataan niin sanotun suhteellisen köyhyysasteen avulla. Kotitalous on köyhä silloin, kun sen käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 % väestön keskimääräisestä käytettävissä olevasta tulosta. Monesti köyhyys alkaa yleensä epäonnisesta tapahtumasta, vanhempien työttömyydestä tai pienituloisuudesta. Kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa ovat pelkän perustoimeentulon varassa elävät, joiden tulot koostuvat erilaisista tukimuodoista. Suomessa tuloerot ovat kansainvälisesti verrattuna pienet, mutta ne ovat viimevuosina kasvaneet.

On monia syitä sille, miksi Suomessa tuloerot ja köyhyys ovat kasvaneet. 1990-luvun lama ja sen aiheuttama työttömyyden kasvu on vaikuttanut voimakkaasti monen elämään; työttömyys on jäänyt sen jälkeen korkeammalle ja sen seurauksena monet ovat jääneet pysyvästi työelämän ulkopuolelle. Myös tulonsiirtojen ja verotuksen tuloeroja tasaava vaikutus on heikentynyt ja perus- ja vähimmäisturvan taso on jäänyt jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. Lapsiperheiden toimeentuloetuuksien reaaliarvon lasku koskettaa erityisen paljon etenkin köyhiä lasiperheitä.

Kuinka köyhyyttä voi ehkäistä

Köyhyysriski on suurin, mitä suurempi perheen lapsiluku on, pienituloisissa perheissä on useammin kolme tai useampia lapsia kuin keskituloisissa. Myös yksinhuoltajaperheissä riski on erityisen suuri. Huono-osaisuuden siirtymistä voidaan ehkäistä monilla erilaisilla keinoilla muun muassa perheellisten etuuksilla, turvatulla työmarkkina-asemalla, mahdollisuudella sovittaa työ ja perhe-elämä yhteen ja kaikilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisäävillä tukitoimilla, kuten varhaiskasvatuksen ja koulutuksen yhdenvertaisilla mahdollisuuksilla ja terveellisillä ja lapsiystävällisillä elinympäristöillä. Jokaisella on myös mahdollisuus auttaa vähävaraisia lapsia suoraan, lapsi voi esimerkiksi päästä lahjoituksen ansiosta kesäleirille. Pienet teot ovat tärkeitä, lahjoita lapsille, joko yksittäisellä lahjoituksella tai ryhdy pidempiaikaiseksi tukijaksi.

Lisätietoa lahjoittamisesta lapsille voit lukea esimerkiksi Pelastusarmeijan sivuilta.  

jaa